ОБЩИ условия ПО договори за финансов лизинг

МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД

 Прочете повече или изтеглете копие на Вашият компютър.

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1.1. Тези Общи условия за финансов лизинг, наричани оттук нататък “Общи условия” или ОУ, регулират отношенията между МЕГА ТРЕЙД АУТОЕООД в ролята му на Лизингодател и съответното физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице Лизингополучател, във връзка със сключването и изпълнението на договор за финансов лизинг.1.2. Финансов лизинг

В съответствие с Чл. 342, ал. 2 от ТЗ Лизингодателят се задължава да придобие Лизинговата вещ, посочена в Договора за лизинг, след като тя е била избрана от Лизингополучателя от определен доставчик в съответното количество, качество, параметри, цени, техническо и друго състояние, да я предостави за ползване на Лизингополучателя срещу възнаграждение и при условията на конкретния Договор за лизинг. Лизингополучателят има опция да придобие правото на собственост върху лизинговата вещ от Лизингодателя след изтичане на срока по договора за лизинг и след погасяване на всички свои задължения по него, както и в съответствие с Раздел VІІІ от ОУ.1. 3. Лизингова вещ /лизингов обект/

Лизингова вещ е вещта - предмет на Договора за лизинг.

Лизингополучателят приема и се съгласява, че:

(а) лизинговата вещ е и ще бъде с вид и изработка, избрани от него,

(б) лизингополучателят заявява, че описаната, обсъдена и договорена с Доставчика Лизингова вещ, посочена в Договора за финансов лизинг и Искането за лизинг е подходяща за неговите цели,

(в) лизинговата вещ е и ще бъде отдадена на лизинг такава, каквато е, където е и с всички недостатъци и без декларации и гаранции от Лизингодателя, били те изрични или подразбиращи се, относно възможността за търговска реализация, качество, съответствие, дизайн, или друга характеристика на Лизинговата вещ (или на част от нея), съгласно избора на Лизингополучателя,

(г) Лизингодателят не е производител или дистрибутор на имущество от този вид.

При подписване на Договора за лизинг и в съответствие с условията, посочени в настоящите ОУ, Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя правото да използва Лизинговата вещ, както е посочено и описано в Договора за лизинг.

 

 

 

1.4. Погасителен план

Погасителен план” е приложението към Договора за лизинг, в което се определят размерът на вноските, които Лизингополучателят следва да заплаща, и датите, на които са дължими вноските, неизплатената главница след всяка вноска и Остатъчната стойност. Погасителният план влиза в сила от датата на подписването му, като вноските са дължими на посочените в него дати. В случаите когато, независимо от причината, не е възможно към датата на подписване на Погасителния план да се посочат конкретни дати, погасителният план влиза в сила веднага, но първата вноска е дължима на първо число на месеца, следващ датата на подписване на Приемо- предавателния проткол, но не по-рано от 30 дни от тази дата, а следващите вноски - на първо число на всеки следващ месец. Когато между датата на подписване на Приемо - предавателния протокол и първо число на следващия месец има по- малко от тридесет календарни дни, първата вноска е дължима на първо число на месеца, следващ месеца, в който изтичат тези тридесет календарни дни. Ако от датата на извършване на окончателното плащане към Доставчика до датата на плащане на първата вноска по Погасителния план има срок, по-дълъг от един календарен месец, Лизингополучателят заплаща междинна лихва за броя дни, надхвърлящи календарния месец, при същите условия, при които е изчислена лизинговата вноска.

 

1.5. Лизингова цена

Лизинговата цена съставлява сборът от първоначалната вноска, лизинговите вноски и остатъчната стойност, всяка от които е определена в договора за лизинг и/или погасителния план.

 

1.6.Остатъчна стойност

Остатъчната стойност” представлява част от Лизинговата цена, която е платима в края на Срока на Договора за лизинг, преди прехвърляне на собствеността върху лизинговата вещ. Ако Лизингодателят и Лизингополучателят се договорят да има Остатъчна стойност, нейният размер ще бъде определен в Договора за лизинг и Погасителния план.1.7.Дати на плащане и падеж

Термините “Дати на плащане” и „Падеж” се отнасят до датите, определени в Погасителния план.1.8.Съдълъжник

“Съдлъжник” е трето лице, което се задължава солидарно с Лизингополучателя по Договора за лизинг, и безусловно поема пълна отговорност за плащане, съгласно Договора за лизинг и настоящите ОУ.1.9. Доставка

(а) Поръчка е попълнено Искане от Лизингополучателя до Лизингодателя за финансов лизинг на лизинговата вещ, в която са посочени основните технически параметри на вещта, цена, доставчик и др.

(б) Доставчик е трето лице – производител или продавач, от което Лизингодателят придобива Лизинговата вещ. В случаите, когато в поръчката Лизингополучателят е определил конкретен доставчик, Лизингодателят е обвързан от нея, а в останалите случаи преценката за доставчик е на Лизингодателя, одобрен от Лизингополучателя, което се удостоверява с подписването на Договора за финансов лизинг.

(в) Място на доставка е мястото, където се доставя Лизинговата вещ. Освен ако не е предвидено друго в Лизинговия договор, Доставчикът доставя Лизинговата вещ в мястото, където извършва обичайната си търговска дейност.

(г) Всички разходи, такси, комисиони и други суми, дължими във връзка с вноса, освобождаването от митницата, както и във връзка с доставката на Лизинговата вещ, се поемат от Лизингополучателя в случай, че не са включени в крайната цена. Лизингополучателят се задължава да уреди за своя собствена сметка всички формалности по евентуалния внос, за да направи възможна доставката на Лизинговата вещ (или всяка доставка на части от Лизинговата вещ (“Частична доставка”) от Доставчика в съответствие с уговорените срокове. Лизингодателят не носи отговорност за повреди и/или погиване, настъпили от забавяне на доставката или неправилна доставка на Лизинговата вещ или на части от нея.1. 10. Приемане на Лизинговата вещ

(а) Приемо-предавателен протокол е документ, подписан от Лизингополучателя и Лизингодателя, според който Лизингополучателят безусловно заявява, че е получил Лизинговата вещ от Доставчика или Лизингодателя в изправно състояние и годна за използване по предназначението й. В случай, че за всяка договорена Частична доставка се подписва отделен Приемо-предавателен протокол, последният такъв ще удостоверява Пълното приемане на Лизинговата вещ от страна на Лизингополучателя. Лизингополучателят не може да откаже да подпише Приемо-предавателния протокол (всички Приемо-предавателни протоколи) по причини, които не оказват влияние върху нормалното функциониране на Лизинговата вещ. В такъв случай Лизингополучателят отправя тези възражения към Доставчика, или се релевира застрахователно събитие.

(б) Неподписване на Приемо-предавателния протокол - Ако Приемо-предавателният протокол (всички Приемо-предавателни протоколи) не е (са) подписан(и) от Лизингополучателя и Лизингодателя, независимо от причините, Лизингодателят има право да се оттегли от Договора за лизинг след изтичане на 10 (десет) дни от датата на отказа за подписване на Приемо-предавателния протокол (всички Приемо-предавателни протоколи). В случай на оттегляне от Договора за лизинг от страна на Лизингодателя по причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Лизингополучателя, Лизингодателят изплаща на Лизингополучателя всяка сума – намалена с всички разходи, извършени от Лизингодателя - която Лизингодателят вече е получил от Лизингополучателя (с изключение на всяко Специално плащане в съответствие с раздел ІІ, т.2.7. и която Лизингодателят на свой редне е платил на Доставчика (като например Първоначалната вноска по раздел ІІ, т.2.2, б. „а” или на трето лице във връзка със Сделката. По-нататъшни претенции на Лизингополучателя срещу Лизингодателя, независимо от естеството им, в случай на оттегляне на Лизингодателя от лизинга поради неприемане, са изключени. В случай, че Лизингодателят се оттегли от Договора за лизинг по причини, които могат да бъдат вменени във вина на Лизингополучателя, Лизингополучателят заплаща на Лизингодателя обезщетение в размер на 5% (пет процента) от покупната цена, както и покупната цена (част от нея) в случай, че тя е платена на доставчика , срещу което има опция да придобие правото на собственост или съответно други права върху вещта.

(в) Лизингодателят регистрира Лизингованата вещ, застрахова я и заплаща всички дължими данъци и държавни такси във връзка с ползването й. Направените разходи са за сметка на Лизингополучателя и до покриването им той няма право да ползва вещта. Задълженията на Лизингополучателя да заплаща лизинговите вноски остават в сила, въпреки че не ползва Лизинговата вещ.1.11 Характеристика на Лизинговата вещ / Гаранция

Лизингополучателят избира Лизинговата вещ и Доставчика и се договаря с Доставчика за обхвата и възможната употреба на Лизинговата вещ. Лизингодателят не носи отговорност за коректното изпълнение на задълженията на Доставчика, нито за определена характеристика или съответствие на Лизингованата вещ за каквато и да била цел, нито за преки или косвени вреди, които могат да възникнат в резултат от използването й. Лизингополучателят признава и приема, че всяко конкретно споразумение, в което може да е влязъл с Доставчика във връзка с Лизинговата вещ и нейната доставка, е обвързващо за Лизингодателя само след неговото изрично съгласие, изразено в писмена форма.

1.12 Прехвърляне на гаранционни искове

Лизингодателят прехвърля на Лизингополучателя – и следователно не носи отговорност- своите гаранционни искове и искове за обезщетение срещу Доставчика по повод Лизинговата вещ. В случай на прекратяване на Договора за лизинг тези искове автоматично и безусловно се прехвърлят обратно от Лизингополучателя на Лизингодателя. Прехвърлянето не включва и не засяга правото на Лизингодателя да прекрати Договора за покупко-продажба с Доставчика, нито правото му да иска намаляване на покупната цена и последващото изплащане на цялата или на част от покупна цена. Тези права остават за Лизингодателя, като той има право да иска от Лизингополучателя упражняването им от името на Лизингодателя. Лизингополучателят поема всички права и задължения за проверка и уведомяване за дефекти, както и други искове срещу Доставчика по повод Лизинговата вещ и поема всички съответни разходи. Лизингополучателят се съгласява, че Лизингодателят не носи отговорност за щети, възникнали по повод доставката на Лизинговата вещ.

II. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. ПЛАЩАНИЯ2.1.Срок на договора за финансов лизинг

Договорът за лизинг се сключва за определения в него срок и влиза в сила след подписването му, при условие че Лизингополучателят е изплатил:

(а) Първоначалната вноска;

(б) Таксата за управление, други комисиони и застрахователните премии, дължими за първата година;

(в) Таксата за вписване в ЦРОЗ и

(г) Договорения гаранционен депозит,

и е представил следните документи:

(а) Запис на заповед, издаден от Лизингополучателя и авалиран от Съдлъжник /в случай, че издаването на такъв и участието на съдлъжник се предвижда в Договора за финансов лизинг/ , който покрива пълната сума на лизинговите вноски с включен ДДС;

(б) Формуляр „съгласие за авансово плащане”, или Приемо-предавателен протокол;

(в) Декларация за произход на средствата съгласно ЗМСИП;

(г) Нотариално заверено съгласие за вписване на Договора за лизинг в ЦРОЗ.

(д) Съгласие за директен дебит, когато това е предвидено в договора за лизинг.

В случай, че Лизингодателят е превел договорената сума към Доставчика се приема, че договорът за лизинг е влязъл в сила, независимо дали горните условия са изпълнени.

Договорът за лизинг ще е в сила до изпълнението на всички задължения на страните и собствеността на лизинговата вещ, при изявено желание на Лизингополучателя му бъде прехвърлена, освен ако договорът за лизинг не е бил прекратен на основанията, предвидени в настоящите общи условия.2.2. Плащания

(а) Първоначална вноска

Първоначалната вноска, в размера посочен в Договора за финансов лизинг, се заплаща от Лизингополучателя на Лизингодателя до 30 (тридесет) дни след подписване на Договора за финансов лизинг от двете страни.

Първоначалната вноска се взема предвид при изчисляването на Лизинговите вноски. Извършено плащане на Първоначалната вноска от Лизингополучателя не му дава права (т.е. право на съсобственост) по отношение на Лизинговата вещ с изключение на правото да бъде ползвана съгласно Договора за финансов лизинг.

 

Ако Приемо-предавателният протокол (всички Приемо-предавателни протоколи) не е (не са) подписан(и) по каквито и да било причини от Лизингополучателя или Доставчика, Първоначалната вноска се възстановява от Лизингодателя само в случай, че Доставчикът е възстановил на Лизингодателя всички платени от него суми и в случай, че Лизингодателят няма неуредени вземания към Лизингополучателя, без оглед на основанието за тях.

Ако Доставчикът не възстанови изплатените му от Лизингодателя суми, последният има право да не възстанови на Лизингополучателя първоначалната вноска и да му прехвърли своето вземане срещу Доставчика, при което Лизингополучателят заплаща сумата, платена на Доставчика от Лизингодателя, с приспадната първоначалната вноска и всички останали дължими суми към Лизингодателя, без оглед на основанието за тях.

 

2.3.Лизингови вноски

(а) Изчисляване на Лизинговите вноски

Лизинговите вноски са дължими и платими в съответствие с уговореното в Договора за лизинг.

Базата за изчисляване на Лизинговите вноски е покупната цена на Лизинговата вещ и всички допълнителни разходи, Първоначалната вноска и Остатъчната стойност, посочени в Договора за лизинг.

(б) Брой и падеж на Лизинговите вноски

Броят и падежът на Лизинговите вноски са посочени в Договора за лизинг.

Лизинговите вноски са дължими и платиминезависимо от това дали Лизингополучателят ползва Лизинговата вещ.

(в) Коригиране на Лизинговите вноски

Лизингодателят има право да коригира актуалния Погасителен план в зависимост от:

(а.а)Настъпили промени в базата за изчисляване, посочена в раздел ІІ, т.2.3, б. ”а” от ОУ., както и в зависимост от настъпили промени в условията на паричния/ капиталовия пазар, относно базата за изчисляване стойността на годишния лихвен процент, валидни по време на срока на Договора за финансов лизинг).

(б.б)Когато разходите на Лизингодателя, възникващи във връзка с изпълнение на задълженията му по Договора за лизинг, се увеличат поради настъпили промени на нормативните актове, или в резултат на друга причина извън контрола на Лизингодателя, допълнителните разходи се дължат от Лизингополучателя срещу представяне на съответна фактура от Лизингодателя;

(в.в)Настъпили промени в относимото действащо законодателство, или други обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, оказващи влияние върху начина на формиране и размера на лизинговите вноски.

(г.г) В случай на корекция Лизингодателят преизчислява всички суми и информира Лизингополучателя чрез актуален Погасителен план, който замества предходния Погасителен план и става неразделна част от Договора за финансов лизинг.2.4.Лихвен процент

(а) Годишен лихвен процент

Прилага се от Лизингодателя при изчисляването на първоначалния погасителен план и последващото определяне на лизинговите вноски при условията, посочени в настоящите ОУ и в Договора за финансов лизинг. Базата за изчисляване на лихвата е 365/365 дни в годината. Годишният лихвен процент, определен в Договора за финансов лизинг може да бъде фиксиран или плаващ.

(б) Фиксиран лихвен процент

Когато в договора за финансов лизинг е посочен фиксиран лихвен процент, погасителният план не подлежи на промяна по време на срока на договора, освен в случаите на р.ІІ.т 2.3.б.(в), или по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(в) Плаващ лихвен процент

Когато в договора за финансов лизинг е посочен плаващ лихвен процент, лихвата се изчислява като сбор от тримесечния: Euribor (за лизинг в EUR), Libor (за лизинг в USD) и съответно Софибор (за лизинг в BGN) и фиксирана надбавка, съгласно Договора за финансов лизинг и настоящите ОУ. При изменение на приетата база за изчисляване на стойността на годишния лихвен процент (Euribor, Libor или Софибор), считано от датата му на влизане в сила, годишната лихва по лизинга се счита за автоматично променена в съответствие с изменението при запазване размера на договорената надбавка. Размерът на лизинговите вноски се преизчислява в съответствие с промените, като Лизингодателят изготвя и представя на Лизингополучателя погасителен план с актуалния лихвен процент.2.5 Лихва междинен период

Лихвата за междинния период се изчислява на ежедневна база за периода между заплащането на покупната цена/ част от покупната цена към доставчика и първата дължима вноска съгласно актуалния погастиелен план. Лихвата за междинния период е еквивалентна на лихвата по Договора за финансов лизинг и се заплаща от Лизингополучателя на месечна база от месеца, следващ месеца на заплащане на покупната цена/ част от покупната цена към доставчика. Лихвата междинен период се начислява върху заплатените преди падежа на първата дължима вноска съгласно актуалния погасителен план суми от Лизингодателя към Доставчика като се извади Първоначалната вноска, заплатена от Лизингополучателя на Лизингодателя. Ако Лизингополучателят е ФЛ, потребител по смисъла на ЗЗП и съответно упражни правото си на отказ по чл.29 от ЗПК в законоустановения срок, то той не дължи лихва за междинен период2.6 Уведомление за Лизингови вноски

Лизингодателят информира Лизингополучателя за сумите, които трябва да бъдат платени съгласно актуалния Погасителен план, чрез издаване на фактура, която се изпраща по пощата или на е-mail, ако той е дал съгласие за това. Лизингополучателят е задължен да информира Лизингодателя в случай, че не получи фактура на съответната дата. В този случай Лизингодателят изпраща повторно фактурата по пощата с обратна разписка, или чрез нарочен куриер. Фактът, че Лизингополучателят не е получил оригиналната фактура, не е причина за забавяне на плащането. В случай, че Лизингополучателят не получи навреме оригинална фактура, Лизингополучателят е длъжен да плати сумата, посочена във фактурата от предния месец, до съответната дата, посочена в актуалния Погасителен план. При получаване на повторно изпратената фактура Лизингополучателят заплаща разликата, ако има такава.2.7 Специални плащания

Специалните плащания не подлежат на възстановяване и следователно не зависят от влизането в сила на Договора за лизинг. Те могат да бъдат възстановени в случай, че Договорът за лизинг не влезе в сила по причини, за които Лизингодателят е изцяло отговорен.

Лизингополучателят заплаща на Лизингодателя следните специални плащания:

2.8 Такса управление

Такса управление в размера, посочен в Договора за финансов лизинг, се дължи от Лизингополучателя за разглеждане на документи, преценка на кредитоспособността, изготвянето на Договора за финансов лизинг и мониторинг на плащанията по договора. Такса управление e еднократна за целия лизингов период.2.9 Условия на плащане

(а)Начин на плащане

Всички суми по Договора за лизинг и тези по ОУ следва да се заплащат в левове (BGN) или в друга валута при предварителното съгласие на Лизингодателя, без такси, удръжки и приспадания. Лизингодателят начислява законния данък добавена стойност (ДДС), върху всички облагаеми плащания на Лизингополучателя който данък Лизингополучателят заплаща допълнително и заедно с тези суми. Всяко и всички плащания към Лизингодателя по Договора за лизинг се извършват чрез банков превод, по банковата сметка на Лизингодателя, посочена в Договора за лизинг. Банковите такси или други такси и комисиони във връзка с извършено плащане по Договора за лизинг се заплащат от Лизингополучателя.

(б) Дата на плащане

Лизинговите вноски се заплащат в размера и на датите, посочени в актуалния Погасителен план. Ако съответната дата за плащане е неработен ден, за дата за плащане ще се счита последният работен ден преди тази дата.

Всички други плащания във връзка с Лизинга следва да се извършат незабавно след получаване от Лизингополучателя на писмено искане, издадено от Лизингодателя, посочващо подлежащата на плащане сума.

(в) Превалутиране на плащанията

Превалутиране на всички плащания от договорната валута в български левове (BGN) ще се изчислява по следния начин:

Плащането в български левове (BGN) ще се изчислява като се конвертира сумата в (EUR), прилагайки фиксирания курс на българския лев (ВGN)към (EUR), публикуван от Българска Народна Банка.

Плащането в български левове (BGN) ще се изчислява като се конвертира сумата в договорната валута, различна от (EUR), прилагайки курс "продава" на тази валута към българския лев (ВGN) на обслужващата банка на Лизингодателя, приложим в деня на издаването на съответната фактура за плащане.

Обслужващата банка е тази, сметката в която е посочена в договора за лизинг за заплащане на лизинговите вноски. Фактическото плащане се преизчислява от Лизингодателя на базата на курс "продава" на договорната валута към българския лев, на обслужващата банка на Лизингодателя. в деня, в който сумата постъпи по посочената в Договора за лизинг сметка на Лизингодателя. Разликата във валутните курсове, ако има такива, се вземат предвид и се фактурират отделно.

(г) Поредност на плащанията

Неиздължените плащания на Лизингополучателя се погасяват в реда: разноски, лихви, главница. В случай, че Лизингополучателят е сключил повече от един Договор за лизинг с Лизингодателя, последният има право да насочи което и да било плащане на Лизингополучателя към открит иск по такива Договори за лизинг. В случай, че полученото от Лизингодателя плащане не е достатъчно за погасяване на всички дължими суми от Лизингодателя по действащите помежду им договори, то Лизингодателят по своя преценка може да избере кое задължение за плащане на Лизингополучателя може да бъде погасено първо.

(д) Съгласие за директен дебит

Лизингополучателят при изрично поискване дава своето съгласие Лизингодателят да инкасира от посочената в договора банкова сметка незабавно, без предварително предизвестие до Лизингополучателя, всяка и всички неплатени суми по Договора за лизинг. Лизингополучателят следва да предприеме всички законни действия в съответствие с изискванията на българското законодателство, за да учреди валидно посоченото право на инкасиране в полза на Лизингодателя, към момента на влизане в сила на Договора за лизинг.2.10Неизпълнение на задължението за плащане

В случай, че Лизингополучателят не изпълни задължение за плащане по Договора за лизинг, Лизингодателят уведомява Лизингополучателя, като му изпраща напомнително писмо с обратна разписка или по нарочен куриер до адреса на управление на Лизингополучателя, или на посочения от него адрес. Всяко напомняне води до обезщетение за разходи в размер на EUR 10 (десет) (плюс ДДС), които се фактурират до Лизингополучателя отделно.

Ако Лизингополучателят не изпълни задължение за плащане по Договора за финансов лизинг до 10 (десет) дни, той дължи обезщетение, в размер на лихвата за забава върху просрочените суми от датата на падежа до постъпване на дължимите суми по сметката на Лизингодателя. Лихвата за забава е определена в Договора за лизинг, приложима е за всички просрочени плащания и се фактурира отделно. Лизингодателят си запазва правото да претендира обезщетение за допълнителни вреди, причинени от забавеното плащане.

 

III.СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ3.1 Лизингодателят остава изключителен собственик на Лизинговата вещ и има пълно право да се разпорежда с нея,

включително, като я залага в полза на финансова институция или трето лице, за срока на действие на договора и след това, докато собствеността върху лизинговата вещ не бъде прехвърлена на Лизингополучателя и не бъдат заплатени всички дължими суми по Договора за лизинг от страна на Лизингополучателя. Лизингополучателят няма право да залага или да се разпорежда с лизинговата вещ, по какъвто и да е било начин.3.2 Лизингодателят има право незабавно да си възвърне владението върху Лизинговата вещ от Лизингополучателя в случай, че Лизингополучателят не изпълни някое от задълженията си по Договора за лизинг. Лизингополучателят е длъжен да предприеме за своя сметка всички правни и фактически действия, така че Лизингодателят да може да си възвърне владението на Лизинговата вещ.

IV.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ4.1 Право на използване / Обичайно използване

(а) След подписване на Приемо-предавателния протокол /всички приемо-предавателни протоколи/ от Лизингодателя и Лизингополучателя /Доставчика и след изпълнение на установените в тези ОУ предварителни условия, Лизингополучателят има право да използва Лизинговата вещ. Правото на Лизингополучателя включва само правото да използва вещта по обичайното й предназначение, съгласно указанията на производителя и застрахователя и законовите разпоредби, отнасящи се до ползването. Лизингодателят ползва вещта с грижата на добрия стопанин. При необичайно ползване на Лизинговата вещ или всяко ползване извън обичайното й предназначение, особено в случаи, когато определено ползване изисква разрешение, лиценз или друг документ с оглед законосъобразната експлоатация, Лизингополучателят е длъжен да изисква предварителното писмено съгласие на Лизингодателя. Всички рискове, свързани с използването на Лизинговата вещ - независимо дали това използване е в съответствие в условията на Лизинга или не – се прехвърлят в тяхната цялост от Доставчика на Лизингополучателя на датата на доставката и продължават да се носят от Лизингополучателя през целия срок на Лизинга.

(б)Рискът по отношение на Лизинговата вещ се носи от Лизингополучателя, считано от момента на предаването й или от момента на уведомяване на Лизингополучателя, че тя е на разположение за предаване на Лизингополучателя на договореното място, ако това е по-рано. Лизингодателят по всяко време ще има право на достъп до Лизинговата вещ, да го проверява и изпитва, за да се увери в неговото съществуване, местонахождение и добро работно състояние, след като предварително е уведомил Лизингополучателя за датата и мястото на проверката. Лизингополучателят ще трябва да уведоми незабавно Лизингодателя за каквито и да е проблеми с Лизинговата вещ.

(в)Лизингополучателят надлежно и своевременно ще заплаща за своя сметка всички разходи, посочени в Договора за лизинг и ОУ. В случай, че Лизингополучателят не направи това и дължими суми за публични или частни вземания бъдат предявени спрямо Лизингодателя, или ползването на Лизинговата вещ бъде възпрепятствувано поради неплащането на такива дължими суми, Лизингодателят ще има правото да заплати дължимите суми. В този случай платените от Лизингодателя суми ще се смятат за незабавно дължими и изискуеми. Върху тях Лизингополучателят ще бъде длъжен за заплати на Лизингодателя обезщетение в размер на лихвата за забава на плащането, съгласно предвиденото в Договора за лизинг, върху сумата, платена от Лизингодателя, от датата, на която е била дължима сумата, до датата, на която Лизингодателят е получил пълното плащане от страна на Лизингополучателя.4.2 Ограничена употреба

Действителността на Договора за лизинг няма да бъде накърнена или засегната при възникване на ограничения или невъзможност за използване, дължащи се на частично или цялостно повреждане на Лизинговата вещ, или на правни, технически или икономически причини или непреодолима сила (форс мажор). В такива случаи задълженията (особено задълженията за плащане) на Лизингополучателя по Договора за лизинг остават валидни. В случай на частично повреждане на Лизинговата вещ. Лизингополучателят е длъжен да ремонтира Лизинговата вещ, при което Лизингодателят предава на Лизингополучателя в случай на налично застрахователно събитие и покрит риск всички реално получени постъпления по застрахователната полица след представяне от страна на Лизингополучателя на:

(а) надлежно издадена фактура, свързана с ремонтните работи;

(б) доказателство за плащане на посочената в нея сума и

(в) доказателство за извършения ремонт, съобразно вида на Лизинговата вещ.

При наличие на просрочени задължения от Лизингополучателя, Лизингодателят може да не му изплати (изцяло или частично) получените постъпления от застрахователната полица, а да прихване срещу съоветната сума от тях вземанията си към Лизингополучателя.

Лизингополучателят ще използува Лизинговата вещ само на територията на Република България.Същата ще може да бъде използувана извън България, само след предварително писмено съгласие от Лизингодателя, изразяващо се в издадено пълномощно за това с нотариална заверка на подписа.4.3 Използване на Лизинговата вещ от трети лица

След предварително писмено съгласие на Лизингодателя, Лизингополучателят има право да позволи на трети лица да използват Лизинговата вещ. В този случай задълженията (особено задълженията за плащане) на Лизингополучателя по Договора за лизинг остават валидни. Лизингополучателят информира третите лица, че те признават и приемат собствеността на Лизингодателя върху Лизинговата вещ и че правото на третите лица да ползват Лизинговата вещ отпада веднага и автоматично в случай на неизпълнение на този Договор за лизинг. Лизингополучателят предоставя копие от договора с третите лица веднага след сключването му на Лизингодателя. Лизингополучателят е длъжен да впише сключените по отношение на Лизинговата вещ договори за сублизинг в Централния регистър на особените залози.

 

4.4 Намеса на трети лица

Лизингополучателят няма да използва Актива за незаконна употреба, или с противозаконна цел и няма, чрез ползването на Актива, да нарушава правата на трети лица, да нарушава разпореждания на публични органи, решенията на компетентния съд. Лизингополучателят информира незабавно Лизингодателя за всяко правно или фактически действие на трето лице по отношение на Лизинговата вещ или части от нея, като например изземване, запор и др., и предприема за своя сметка всички необходими или препоръчителни действия да запази правата на Лизингодателя върху Лизинговата вещ. Такива действия се съгласуват между Лизингодателя и Лизингополучателя. В случай на непосредствена опасност Лизингополучателят е задължен да предприеме такива действия без предварителното съгласие на Лизингодателя и да го информира своевременно (в рамките на 48 часа) за предприетите действия.

(а) В случай на нарушение на тези задължения, ако бъде ангажирана отговорността на Лизингодателя в резултат на ненадлежното ползване на Актива, Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя неустойка, равна на неизплатената част от Лизинговата цена за всеки отделен случай, и ще бъде отговорен за обезщетяването на всички вреди, причинени на Лизингодателя, които не се покриват от неустойката.

(б) Ако в резултат на неизпълнението на задълженията на Лизингополучателя, Активът бъде конфискуван, задържан, запориран, иззет, отчужден или по друг начин правото на собственост върху Актива бъде отнето от Лизингодателя или разпореждането с Актива бъде временно или постоянно затруднено, Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя неустойка, равна на неизплатената част от Лизинговата цена за всеки отделен случай, и ще бъде отговорен за покриването на всички други вреди, възникнали за Лизингодателя, които не са покрити от неустойката.4.5 Прехвърляне на претенции

За да обезпечи всички претенции на Лизингодателя по Договора за лизинг, включително, но не само претенциите за плащане, Лизингополучателят прехвърля на Лизингодателя всички свои настоящи и бъдещи претенции срещу трети лица, които ползват Лизинговата вещ. Лизингодателят приема това прехвърляне и по искане на Лизингодателя Лизингополучателят уведомява третите лица за това прехвърляне.4.6 Етикети. Разпознаване

Лизингополучателят, при изрично заявена воля от страна наЛизингодателя, се задължава да постави етикети или други знаци върху Лизинговата вещ, указващи, че тя е собственост на Лизингодателя. Лизингодателят си запазва правото да предостави на Лизингополучателя етикети / знаци за поставяне, както и да избере точното разположение на етикетите.4.7 Поддръжка и грижи

Лизингополучателят е задължен да поддържа Лизинговата вещ в добро техническо и експлоатационно състояние като спазва инструкциите на производителя за поддръжка, грижа и експлоатация. Всички разходи по експлоатацията, поддръжката и ремонта на Лизинговата вещ са за сметка на Лизингополучателя, като той е длъжен да възлага всички дейности по ремонта и поддръжката й само на сервизи или специалисти, оторизирани от производителя/ Доставчика, а когато Лизинговата вещ е извън гаранция – в сервизи, посочени от Лизингодателя.

Лизингодателят не носи отговорност за преки или косвени вреди (включително персонално нараняване), произтичащи от нарушаване на това задължение на Лизингополучателя, който в случай на ангажирана отговорност поема да обезщети Лизингодателя.4.8 Модификация на Лизингованата вещ

Всяка модификация на Лизинговата вещ или свързването й с други обекти може да се извърши с предварителното писмено съгласие на Лизингодателя. Всяка промяна, модификация и/или допълнителен монтаж по отношение на Лизинговата вещ стават собственост на Лизингодателя без дължимо обезщетение. В случай, че законът изисква Лизинговата вещ да бъде модифицирана по време на срока на Договора за лизинг Лизингополучателят извършва за своя сметка тази модификация без право на обезщетение.

Преди връщането на Лизинговата вещ обратно на Лизингодателя, Лизингополучателят възстановява първоначалното състояние на Лизинговата вещ за своя собствена сметка, ако е отправено такова искане от Лизингодателя.V.ЗАСТРАХОВКИ

5.1 Застраховане

За срока на Договора за финансов лизинг Лизингополучателят застрахова Лизинговата вещ за своя сметка и в полза на Лизингодателя за всички обичайни рискове (пълно и частично погиване, кражба, природни бедствия, отговорност на трети лица) при застрахователен брокер, определен от Лизингодателя. Лизингополучателят информира незабавно Лизингодателя завсяко настъпило събитие което може да доведе до иск по застраховката и предприема всички възможни мерки да запази претенциите по застраховката.

В случай, че застрахователният договор предвижда самоучастие за застрахованото лице, то Лизингополучателят се задължава да възстанови незабавно на Лизингодателя всички суми, приспаднати заради самоучастието от обезщетенията за настъпили застрахователни събития.

Лизингополучателят се задължава да възстанови застрахователното покритие до неговия първоначален размер в случай на настъпило застрахователно събитие и изплатена от Застрахователя щета (щети) в срок не по-късно от 30 дни от датата на изплащане на щетата (щетите). Възстановяването на Застрахователната сума е до размера на изплатената щета (щети). Лизингополучателят е длъжен да поддържа през целия период на Договора за финансов лизинг предвидената в тази точка застраховка (застрахователна сума) до размер на покритие, равен на стойността на Лизинговата вещ.

В случай, че Лизингополучателят не заплати дължимите суми, за да поднови или застрахователна полица, или не поддържа пълната валидност и действие на тази полица, Лизингодателят може, по свое собствено усмотрение, но без да е задължен, да плаща премиите по полицата или да направи нова застраховка в задоволителни за него размер, вид, покритие и условия.

Ако Лизингодателят избере да плаща дължимите застрахователни премии или да направи нова застраховка, Лизингополучателят възстановява незабавно на Лизингодателя всяко плащане, извършено в тази връзка.

Лизингополучателят се задължава да съблюдава стриктно общите условия на Застрахователя, които са неделима част от застрахователната полица.5.2 Застрахователно събитие

В случай, че е настъпило застрахователно събитие, което не представлява пълно погиване/ тотална щета на Лизинговата вещ, съответните застрахователни постъпления се предоставят на Лизингополучателя след ремонтиране на Лизинговата вещ при условията на р.V, т.5.1, или тя се ремонтира в сервиз, посочен от Застрахователя без да се извършват плащания. В случай на пълно погиване или кражба и изплатено застрахователно обезщетение, Лизингодателят има право да упражни правата си, посочени в раздел V, т.5.1. по свое собствено усмотрение. В този случай Лизингодателят приспада от исковете си срещу Лизингополучателя всяко плащане, което е получил по гореспоменатата застраховка и освобождава в полза на Лизингополучателя съответната разлика в сумите.VI.ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ6.1 Обезпечение

За обезпечаване на главницата, лихвите, неустойките, таксите и други разноски по Договора за финансов лизинг, Лизингополучателят учредява в полза на Лизингодателя поисканото и одобрено от последния обезпечение. Обезпечението следва да е валидно учредено при подписването на Договора за лизинг, за което Лизингополучателят представя съответните документи.6.2 Запис на заповед. Солидарен длъжник

Когато съгласно Договора за финансов лизинг страните са избрали Лизингополучателят да издаде в полза на Лизингодателя Запис на запис, същият се издава за сумата на лизинговите вноски с включен ДДС, таксите и другите разноски по Договора за лизинг, платим на предявяване със срок на предявяване, с шест месеца по-дълъг от крайния срок по Договора за лизинг, платим без разноски и протест и Съдлъжникът (ако има такъв) го авалира при условията, при които е издаден.

Третото лице Съдлъжник встъпва във всички задължения на Лизингополучателя към Лизингодателя по Договора за лизинг като солидарен длъжник, в съответствие с разпоредбите на Член 101 от Закона за задълженията и договорите. Съдлъжникът ще бъде отговорен за изпълнението на всички задължения, произтичащи от този договор за Лизингополучателя, и ще бъде отговорен като главен длъжник за цялата сума.

След пълното изплащане на Лизинговата цена записът на заповед ще бъде върнат на Лизингополучателя, за което с подписване на Договора за лизинг и ОУ Съдлъжникът изрично се съгласява.6.3 Нотариална заверка на подписите

Страните могат да се съгласят да бъде извършена нотариална заверка на подписите, положени под Договора за финансов лизинг или отделни негови приложения и споразумения, удостоверяващи вземанията на Лизингодателя към Лизингополучателя. Разноските се понасят от Лизингополучателя.6.4 Гаранционен депозит

В случай, че Лизингодателят е получил от Лизингополучателя гаранционен депозит в размера, определен в договора за лизинг, но не по-малко от една месечна лизингова вноска, този гаранционен депозит ще служи като гаранция за правилното използване на Актива и спазването на условията на Договора за лизинг, включително настоящите ОУ, от страна на Лизингополучателя.

 

Гаранционният депозит подлежи на връщане от Лизингодателя на Лизингополучателя, след като последният изпълни всички свои задължения по договора за лизинг. Лизингополучателят няма да има правото да иска връщане на депозита преди това. Върху гаранционния депозит не се начислява лихва.

 

В случай, че Лизингополучателят не е изпълнил някое от задълженията си съгласно Договора за лизинг и ОУ, Лизингодателят ще има право да използува гаранционния депозит, за да прихване неустойки, дължими от Лизингополучателя в резултат от такова неизпълнение. Страните изрично договарят, че целта на гаранцията е покриването само на неплатени неустойки на Лизингополучателя и, следователно, е изрично договорено, че Лизингополучателят не може да прихване никоя от неизплатените си или просрочени лизингови вноски срещу гаранционния депозит. Ако гаранционният депозит бъде използуван от Лизингодателя за прихващане на неустойки, Лизингополучателят ще бъде длъжен да възстанови депозита до първоначалния му размер в рамките на 5 дни от получаването на уведомление за прихващането от Лизингодателя.

В случай, че Лизингополучателят е изпълнил всички свои задължения съгласно Договора за лизинг и ОУ, Лизингодателят може да разреши прихващането на последната/ните лизингова/и вноска/и със сумата по наличния депозит, след приспадането на евентуални неустойки, които Лизингополучателят може да дължи на Лизингодателя в съответствие с Договора за лизинг или ОУ.6.5 Предварителни условия

Лизингополучателят следва да изпълни следните предварителни условия заедно с другите предварителни условия, посочени в Договора за лизинг:

(а) заплащане изцяло на Първоначалната вноска и извършване на всички специални плащания, включително - такса за сключване на договора за лизинг, както и на всички други специални плащания, свързани с Договора за лизинг, в съответствие с уговорените условия.

(б) получаване на необходимите одобрения от компетентните власти особено важни са лиценз за внос и/или специално разрешение, ако е необходимо - и доказателство за изпълнение на всички предварителни условия, посочени от тези власти.

(в) учредяване на обезпечения в съответствие с посоченото в Договора за лизинг.6.6 Учредяване на обезпечение / Изпълнение на Предварителните условия

Лизингополучателят учредява Обезпечението и изпълнява всички останали предварителни условия, посочени в Договора за лизинг в разумен срок, или Лизингодателят ще има право да се оттегли незабавно от Договора за лизинг и да предяви иск за понесени преки или косвени щети от такова оттегляне, за най-малко фиксирана сума в размер на 1,5 % oт покупната цена на Лизингованата вещ като обезщетение. За разумен срок се счита период от максимум два месеца от подписването на Договора за лизинг. Лизингополучателят признава и приема, че Лизингодателят ще сключи Договора за Покупко-продажбата с Доставчика само след влизането в сила на Договора за лизинг.VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ7.1 Събития на неизпълнение

Всяко едно от посочените по-долу представлява събитие на неизпълнение, без изброяването да е изчерпателно:

(а) Лизингополучателят не заплати дължима сума по Договора за лизинг в рамките на два месеца след падежа на такова плащане и/ или

(б) Лизингополучателят не е изпълнил някое от задълженията си по Договора за лизинг (различни от задълженията за плащане) повече от 30 (тридесет) дни и/или;

(в) Лизингополучателят наруши която и да е разпоредба на Договора за лизинг или ОУ и без да се ограничава приложението на конкретни разпоредби за отстраняване на неизпълнението съгласно този договор, това нарушение не е поправено в срок от 5 работни дни след извършване на нарушението и/или

(г) Открита е процедура по несъстоятелност по отношение Лизингополучателя, или той е неплатежоспособен или е открито принудително изпълнение по отношение активите на Лизингополучателя и изпълнението не е преустановено вследствие доброволно изпълнение или дружеството на Лизингополучателя е в ликвидация или е предмет на прехвърлителна сделка и/или;;

(д) Лизингополучател – физическо лице е починал и/или;

(е) Гаранция или задължение на Лизингополучателяпо Договора за лизинг се оказват неверни или невъзможни;

(ж) Лиценз, съгласие, регистрация или одобрение (правителствено или друго), изисквано във връзка с валидността, приложимостта или законосъобразността на Договора за лизинг, е оттеглено или е прекратено по някаква причина, или е уговорено, но не е издадено и/или;

(з) Обезпечение и/или предварително условие, договорено по Договора за лизинг, е с намалено действие или е станало недействително по някаква причина.

Лизингополучателят отправя писмено предизвестие до Лизингодателя за настъпването на всяко Събитие на неизпълнение или за вероятността от настъпване на такова събитие.7.2 Последици от Събитие на неизпълнение

(а) Лизингодателят има право да обяви всички дължими суми по Договора за лизинг за изискуеми и/или да предприема други действия (включително да развали договора), които счита за уместни в случай, че е настъпило събитие на неизпълнение.

(б) В случай на обявяване от Лизингодателя, че всички суми са изискуми, Лизингополучателят заплаща всички дължими суми по договора за лизинг съгласно Актуалния Погасителен план (дължими до момента на обявяването, както и дължими до края на лизинговия период), като и всички разходи, направени във връзка с договора за лизинг и настоящите ОУ и след изплащането им има право да придобие лизинговата вещ.

) Ако Лизингополучателят не заплати така обявените предсрочно изискуеми суми в срок от 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за предсрочна изискуемост, то Лизингодателят има право да развали договора за финансов лизинг с едностранно писмено предизвестие

(г) При разваляне на договора за лизинг Лизингополучателят е длъжен незабавно да върне лизинговата вещ в място, посочено от Лизингодателя, както и да заплати дължимите до момента на развалянето на договора плащания и всички разходи, възникнали от развалянето и евентуалното принудително връщане на владението върху лизинговата вещ.7.3 Обща сума

В случай на Прекратяване на Договора за лизинг с писмено съгласие на Лизингодателя, то той има право да задържи всички вече платени от Лизингополучателя суми по Договора за лизинг като Обща такса за използване на Лизингованата вещ от Лизингополучателя.7.4 Връщане на Лизинговата вещ. Нотариална покана

В случай на разваляне или прекратяване на Договора за лизинг от Лизингодателя, Лизингополучателят се задължава в срок от десет (10) дни, считано от датата на уведомлението/поканата, да предаде Лизинговата вещ с документи и принадлежности към нея на Лизингодателя в добро и нормално за функциониране състояние, на мястото, посочено от Лизингодателя. Преместването на Лизинговата вещ до мястото, посочено от Лизингодателя, се извършва за сметка и на риск на Лизингополучателя.

В случай че преместването на Лизинговата вещ се извършва от Лизингодателя, то Лизингополучателят му заплаща такса в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС

В случай на забавяне предаването на Лизинговата вещ по вина на Лизингополучателя, последният се задължава да продължи да плаща Лизинговите вноски, изчислени за периода на това забавяне. Лизингодателят има право да предяви иск за допълнителни щети, които може да понесе в резултат на забавянето. Всички разноски, свързани с връщането на Лизинговата вещ и са извън таксата за преместване, се заплащат напълно от Лизингополучателя.

В случай, че Лизинговата вещ не е върната на Лизингодателя в рамките на десет (10) дневния период, споменат по-горе, Лизингополучателят има право да предприеме всички необходими действия, за да си възстанови владението/държането върху лизинговата вещ, независимо от нейното местонахождение/държане.

Лизингодателят упражнява това свое право лично, със съдействието на компетентните органи, или чрез упълномощени от него лица, като всички направени за това разходи са за сметка на Лизингополучателя и са извън таксата за преместване на веща.

Лизингополучателят се съгласява, че установяването на фактическа власт върху Лизинговата вещ от страна на Лизингодателя по този договорен ред, няма да се счита от страните за самоуправно действие.

В случай че Лизингополучателят откаже да върне Лизинговата вещ, или откаже достъп на Лизингодателя до помещенията, където тя се съхранява, Лизингодателят има право да обяви веща за обсебена пред компетентните органи и застрахователя.

 

VIII. ПРАВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ8.1 Прехвърляне на собствеността върху Лизинговата вещ

Лизингодателят не поема никакви гаранции за състоянието и пригодността на Лизинговата вещ.

Лизингованата вещ остава собственост на Лизингодателя до пълното заплащане на покупната цена и всички неиздължени суми. Всички такси и данъци, платими във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговата вещ се понасят и заплащат от Лизингополучателя. Прехвърлянето става в срок от 14 дни след изтичане срока на договора или след заплащане на всички задължения на Лизингополучателя – което настъпи по-късно.8.2 Право на предварително изкупуване

Лизингополучателят ще има правото да придобие собствеността върху Лизинговата вещ преди изтичането на Срока, след като отправи едномесечно писмено предизвестие до Лизингодателя, при условие, че Лизингополучателят:

(а) Е изплатил напълно сумите по Лизинговата цена, дължими до момента на изисканата дата за предсрочно, изплащане,

(б) Е изплатил напълно Неизплатената главница, оставаща към момента на изисканата додата за предсрочно изкупуване, включително Остатъчната стойност, както е указано в Договора за лизинг и Погасителния план,

(в) Е заплатил Таксата за предсрочно изплащане и всякакви други парични задължения, дължими към Лизингодателя съгласно Договора за лизинг,

(г) Е изпълнил всички останали разпоредби на Договора за лизинг.

Всички плащания, свързани с предсрочното прекратяване на Договора за лизинг следва да бъдат направени от Лизингополучателя и получени по банковата сметка на Лизингодателя не по-късно от датата, посочена от Лизингодателя в предизвестието за предсрочно изплащане.

Лизингополучателят може да упражни опцията да придобие Лизинговата вещ преди изтичане на срока на лизинг, ако заплати неизплатения остатък от главницата и възнаграждение в размер на 2,0 % (два процента) върху остатъка от главницата и ако е изминал поне половината от срока на Договора за финансов лизинг и Лизингодателят е заявил изрично и в писмена форма съгласието си за предварително изкупуване.

В случай, че Лизингополучателят е физическо лице, потребител по смисъла на ЗЗП Лизингополучателят дължи на Лизингодателя остатъка от главницата и възнаграждение в размер на 1.0 %(/един процент) върху предсрочно погасената главница ако оставащият срок на договора е равен или по-голям от една година и 0.5 % (половин процент), ако този срок е по-малък от една година.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

9.1 Данъци и такси

Всички данъци, такси и други задължения, платими във връзка със сключването и изпълнението на Договора за лизинг, особено във връзка с плащанията, които трябва да бъдат извършени от Лизингополучателя, както и с Доставката и ползването на Лизингованата вещ пряко или чрез упълномощен представител, се дължат от Лизингополучателя, включително данъци, такси и други задължения, които възникват за Лизингодателя в качеството му на ползвател на Лизингованата вещ. Лизингополучателят компенсира веднага Лизингодателя за предварително платените данъци, такси и други задължения.9.2 Централен регистър на особените залози
Договорът за лизинг се вписва в Централния регистър на особените залози. Вписването се извършва от Лизингодателя. Лизингополучателят заплаща извършените разходи във връзка с вписването.9.3 Информация

Лизингополучателят е длъжен да предостави информация, която засяга или може да засегне изпълнението на задълженията му по Договора за лизинг. В рамките на първите 6 месеца от всяка календарна година Лизингополучателят представя на Лизингодателя своя баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклата стопанска година, надлежно заверени от експерт-счетоводител в случай, че подлежат на одит.9.4 Уведомления

Всички уведомления, молби, искания или други съобщения по Договора за лизинг следва да се отправят на български език и да бъдат изпращани по пощата или с нарочен куриер, по факса или e-mail на адресите на страните по договора, посочени на първата страница на Договора за лизинг. Насрещната страна по договора трябва да бъде уведомявана незабавно за всяка промяна в адреса в рамките на максимум 5 (пет) дни от датата на промяната. Уведомленията, молбите, исканията или други съобщения се считат отправени редовно, ако са изпратени на последния посочен адрес до получаване на съобщение за промяна на адреса.9.5 Изменения/Допълнения

Изменения и допълнения се извършват единствено в писмена форма. В случай на невалидност и/или неприложимост на разпоредба от Договора за лизинг, останалите разпоредби остават в сила.

Всяко изменение в българското данъчно законодателство по времето на срока на Договора за лизинг, което променя размера на съществуващите данъци (като ДДС, мита и др.) или което въвежда нови данъци или застрахователни премии води до автоматично изменение на договора.9.6 Отсъствие на отказ от права

Невъзможност или забава от страна на Лизингодателя да упражни право, правомощие или привилегия по Договора за лизинг няма да се счита за отказ от него.9.7 Правоприемник

Правата и задълженията на страните по Договора за лизинг преминават на техните правоприемници. В съответствие с приложимото българско право Лизингодателят има право да прехвърли всички или част от правата на Лизингодателя по Договора за лизинг на всяко трето лице без съгласието на Лизингополучателя. Правата и задълженията на Лизингополучателя по Договора за лизинг няма да бъдат накърнени от това прехвърляне.9.8 Защита на данните

Лизингополучателят се съгласява че, в рамките на обработката на данните на Лизингодателя, неговите персонални данни ще бъдат съхранявани и предавани на трети лица в рамките на законовите задължения за придобиване на средствата и обработка на документите.9.9 Приложимо право/Юрисдикция

Всички спорове, породени от Договора за финансов лизинг или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора за финансов лизинг или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения 9.10 Изпълнително основание

При нотариална заверка на подписите на страните под договора за финансов лизинг или отделни негови приложения и споразумения, удостоверяващи вземанията на Лизингодателя към Лизингополучателя, то това поражда предвидените последици и правни възможности за Лизингодателя съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс в случай.9.11 Конфиденциалност

Лизингодателят и Лизингополучателят не могат да разгласяват Договора за лизинг - частично или изцяло - на трети лица- без предварителното писмено съгласие на другата страна. Такова разгласяване обаче се разрешава, ако е законово необходимо или се извършва в рамките на съответната фирмена група на Лизингополучателя или Лизингодателя.Тези Общи условия са приети с решение на едноличния собственик на капитала на "Мега Трейд" ЕООД от ... дата ..., влизат в сила от датата на пприемането им и се прилагат за всички договори за лизинг, сключени след тази дата между "Мега Трейд" ЕООД и Лизингополучателите.Лизингодателят обявява Настоящите Общи условия на корпоративния си, както и всяко тяхно изменение и допълнение, за което Лизингполучателят се счита за информиран.Лизингополучателят с подписа си удостоверява, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема като неразделна част от подписаните от него договори за лизинг с "Мега Трейд" ЕООД.Настоящите Общи условия се подписват в два еднакви екземпляра, по един за Лизингодателя и Лизингополучателя.При наличие на съдлъжник се подписва допълнителен екземпляр и от него.Място, дата

 

 

Лизингодател:

 

 

(подпис)(саморъчно изписани три имена) 

Лизингополучател:

 

 

Лизингополучател: 

(подпис)(саморъчно изписани три имена)Съдлъжник:

(подпис)

(саморъчно изписани три имена) 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.